İMAR PLANINA İTİRAZ PROSEDÜRÜ

İMAR PLANINA İTİRAZ PROSEDÜRÜ
İmar planları 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda düzenlenmiştir. İmar planları uygulama imar planları ve nazım imar planları olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. Nazım İmar Planı; varsa bölge planlarının mekâna ilişkin genel ilkelerine ve varsa çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklüklerini, nüfus yoğunlukları ve eşiklerini, ulaşım sistemlerini göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, plan hükümleri ve raporuyla beraber bütün olan plandır. Uygulama İmar Planı ise; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır. Yani nazım imar planı uygulama imar planının yol göstericisidir.
İmar Planına İtiraz
Öncelikle en önemli hususlardan birisi hangi durumlarda imar planına itiraz etmemiz gerektiği hususudur. Bir imar planının sırf evinizin veya arsanızın değerini düşürüyor olması o planın hukuka aykırı bir plan olduğu anlamına gelmeyecektir. Bu nedenle hukuka aykırı bir imar planının belli başlı unsurları bulunmaktadır. İmar planının kamu yararına, şehircilik ilklerine, planlama esaslarına aykırı olması durumunda itiraz hususunda eliniz daha da güçlenecektir.
İmar planları ilgili yer belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girecektir. İmar planları belediye meclislerince onaylandıktan sonra belediye tarafından bir ay süreyle askıya çıkartılırlar. Onaylanan imar planı bir ay süreyle askıda bekletilirler. İmar planının askıya çıkartılması ile vatandaşların planı inceleyerek plana karşı herhangi bir itirazları olması durumunda bu itirazlarını belediyeye bildirmeleri amaçlanmaktadır. İşte bu bir aylık askı süresi içerisinde imar planına itiraz edilir.
İmar planına itiraz ettikten sonra ilgili belediye itirazı uygun görerek kabul eder ve planda gerekli değişikliği yapabilir. Ancak birçok belediye imar planına itiraz edilse de genelde çizdiği/hazırladığı imar planını değiştirmemekte uyuşmazlık ise idari yargıda yani idare mahkemelerinde çözülmektedir.
İmar Planına Dava Açma
İmar planına itiraz edildiğinde belediye tarafından itirazınız reddedilirse yahut belediye tarafından itirazınıza altmış (60) gün içinde herhangi bir cevap verilmezse imar planına dava açılabilir. Ayrıca imar planına itiraz edilmese dahi imar planının belediye meclisince onaylandığı tarihten itibaren altmış gün içinde imar planına dava açılabilir. İmar planına itiraz ettiğiniz takdirde belediye tarafından imar planına itiraz reddedilirse ret tarihinden itibaren altmış gün içinde imar planına dava açılabilir. Ya da imar planı itirazına belediye tarafından cevap verilmezse, itirazdan itibaren altmış gün geçtikten sonra itiraz reddedilmiş sayılacaktır. Bu durumda da itirazın üzerinden altmış gün geçtikten sonra altmış günün sonundan itibaren altmış gün içinde imar planına dava açılabilir. İmar planına dava açma esnasından davayı idare mahkemesinde açılması gerekecek. İmar planına açılacak dava iptal davasıdır ve dava dilekçesinde uygun gerekçeleri belirttikten sonra talep olarak imar planının iptali istenmesi gerekmektedir. İmar planının iptali için başlıca gerekçeler; imar planı uygulama imar planı ise planın nazım imar planına uygun olmaması, nazım imar planı ise bölge planına uygun olmaması ya da imar planının türüne göre değişmeksizin imar planının kamu yararına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına uygun olmaması gibi sebepler başlıca iptal sebepleri olabilmektedir.

Makalelerimiz

 • TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
 • AVAL
 • SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ HAKKINDA
 • TÜKETİCİ ARABULUCULUK DAVA ŞARTI HAKKINDA
 • İMAR PLANINA İTİRAZ PROSEDÜRÜ
 • ​COVİD-19 NEDENİYLE İŞ HUKUKUNDA TELAFİ ÇALIŞMASI UYGULAMASI
 • ​COVİD-19 NEDENİYLE İŞ HUKUKUNDA İŞ KAZASININ DEĞERLENDİRMESİ
 • COVİD-19 NEDENİYLE İŞ HUKUKUNDA ÜCRET DEĞİŞİKLİĞİ VE İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ
 • ​KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
 • COVID-19 VİRÜSÜ SONRASI YAPILAN DÜZENLEMELERE GÖRE İŞVERENİN HAKLARI
 • Etiketler

 • imar hukuku
 • imar planı
 • belediye hukuku
 • avukat
 • gaziantepavukat